กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เปิดให้จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics Collection) สำหรับแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565  ให้มาดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics Collection)  กับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1  ซึ่งเปิดให้บริการ ณ ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ ชั้น T ⏰ นัดหมายล่วงหน้าโดยจองคิวออนไลน์เท่านั้น ผ่านทางเว็บไซต์ shorturl.at/aeOV3 หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในภาพ คู่มือการจองคิวออนไลน์ : shorturl.at/lrS25 เอกสารสำหรับจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล : shorturl.at/fvxEN 🔖 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566   Read More

ประชาสัมพันธ์การจองคิวออนไลน์เพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 

ประชาสัมพันธ์การจองคิวออนไลน์เพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 ที่ผ่านการเก็บอัตลักษณ์บุคคลหรือได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว สามารถขออยู่ต่อในราชอาณาจักรได้ ณ ศูนย์ตรวจอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ชั้น T ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ ⏰สามารถนัดหมายล่วงหน้าโดยจองคิวออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://tinyurl.com/ydpyuuww หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในภาพ 🔖 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565  คลิกที่ภาพด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม Read More

เปิดศูนย์บริการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

เปิดศูนย์บริการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1  เปิดศูนย์บริการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, ลาว และเมียนมา) เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ณ  ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ บริเวณ ชั้น T   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565    ตาม มติ ครม.เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 กำหนดให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมจัดหางานในพื้นที่ และออกใบรับคำขออนุญาตทำงาน (บ.ต.50) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ที่ศูนย์บริการตรวจคนเข้าเมือง โดยดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นั้น หลังจากคนต่างด้าวได้รับหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ ให้มาดำเนินการยื่นขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ [...] Read More

Notification of Immigration Bureau Admission of application for residential permit in the year B.E. 2564(2021)

Notification of Immigration Bureau Admission of application for residential permit in the year B.E. 2564(2021) According to the notification from Minister of interior by approval of the cabinet issued on 18 October, B.E. 2564 (2021) regarding quota of aliens to have residence in the Kingdom for the year ฺB.E.2564 (2021) the following stipulations are applied […]

Read More