การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน

การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน   คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

วิธีการแจ้ง

1.  คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้ง

2. คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

3. คนต่างด้าวแจ้งผ่านทางอินเตอร์เน็ต (อ่านเงื่อนไขและสามารถใช้บริการได้ที่ www.immigration.go.th/#serviceonline  หรือ เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง =>บริการออนไลน์)

หมายเหตุ **(ตามข้อ 1-2) คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วัน หรือไม่เกิน 7 วัน หลังจากวันครบกำหนดนัด นับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนดนัด หรือเกินกำหนดที่จะต้องแจ้งคนต่างด้าวต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ

**กรณีที่เกินกำหนดการแจ้งที่พักอาศัยฯ คนต่างด้าวที่มารายงานตัว จะถูกดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท

**กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้มารายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งสุดท้าย

เอกสารประกอบคำร้อง กรณียื่นด้วยตนเอง

1.  หนังสือเดินทาง (Passport)
2. บัตร ตม.6 ขาออก (TM.6) (หากมี) ดูตัวอย่างบัตร ตม.6
3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันมาแล้ว) ดูตัวอย่างใบรับแจ้ง
4. กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย ดูตัวอย่าง

 

การปฏิบัติเมื่อแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 • จัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
 1. สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปถ่าย , ตราประทับวันเดินทางเข้าประเทศครั้งล่าสุด และการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยครั้งล่าสุด
 2. สำเนาบัตร ตม.6 (TM.6) หน้า-หลัง (หากมี)  ดูตัวอย่างบัตร ตม.6
 3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (ใบนัดครั้งล่าสุด กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันมาแล้ว และไม่มีการเดินทางออกนอกประเทศ) ให้ใช้ใบจริงเท่านั้น ดูตัวอย่างใบรับแจ้ง
 4. แบบฟอร์ม ตม. 47 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย ดูตัวอย่าง
 5. ซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์ 10 บาท พร้อมจ่าหน้าซองถึงคนต่างด้าว เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งใบนัดครั้งต่อไปพร้อมกับแบบฟอร์ม ตม.47 ไปให้ท่าน เพื่อใช้แจ้งในครั้งถัดไป
 • นำเอกสารตามข้อ 1-5 ใส่ซองและจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยส่งก่อนวันครบกำหนดการแจ้ง(ตามใบนัด) 15 วัน ไปยัง งานรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว ของ ตม. ตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย
 • ทั้งนี้คนต่างด้าวจะต้องเก็บหลักฐานการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไว้ เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้รับเอกสารกลับคืน **
 • ระยะเวลารอเอกสารส่งกลับ : ประมาณ 30 วัน

สถานที่รับแจ้ง

 1. กรณีคนต่างด้าวพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ประสงค์แจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำเอกสารไปแจ้งแทน ติดต่อที่ งานรับแจ้งที่พักอาศัย ชั้น 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคารบี ฝั่งทิศใต้)

  ***ที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์ (เป็นที่อยู่เดิม ตามที่อยู่ด้านล่าง)***
  งานรับแจ้ง 90 วัน กองกำกับการ 2
  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี
  120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 1. ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 18 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ สำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในนิติบุคคลซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท (สำหรับผู้ขอวีซ่าที่อาคารจามจุรีสแควร์เท่านั้น) (คลิกดูสถานที่ตั้ง)
 2. สำหรับต่างจังหวัด แจ้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย

หมายเหตุ

 • การรับแจ้งที่พักอาศัย กรณีคนต่างด้าวอยู่เกิน 90 วัน มิใช่ เป็นการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
 • คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน 2,000 บาท หรือคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 200 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามมาตรา 76 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ
 • หากคนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เมื่อเดินทางกลับเข้ามาให้เริ่มนับเวลา 90 วันใหม่ทุกกรณี
 • กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักรก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้มารายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งสุดท้าย