งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่

การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15)

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. แบบฟอร์ม ตม.18
 2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
 3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์ (ต่ออายุเรียบร้อย ติดรูปถ่ายไม่เกิน 5 ปี และที่อยู่ในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตรงกับทะเบียนบ้าน )
 4. ทะเบียนบ้าน(ต้นฉบับ) พร้อมสำเนา 1 ชุด หน้าเลขที่บ้าน และหน้าชื่อคนต่างด้าวที่ยื่นคำร้อง
 5. เอกสารการเข้าเมือง (ถ้ามี)
 6. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร จำนวน 5 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)
 7. ค่าธรรมเนียมใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 19,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : ไม่เกิน 15 วันทำการ

สถานที่ติดต่อ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. แบบฟอร์ม ตม. 18
 2. หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าแรก, หน้า VISA, หน้าตราขาเข้าคร้ังสุดท้าย
 3. ทะเบียนบ้าน (ทร.14) ต้นฉบับ พร้อมสำเนา 2 ชุด หน้าที่มีเลขที่บ้าน เพื่อจะนำชื่อเข้าทะเบียนบ้าน
 4. ใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนาหน้าแรก และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 5. ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 6. สูติบัตร หรือหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 7. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)
 8. ค่าธรรมเนียม  191,400 บาท หรือ 95,700 บาท แล้วแต่กรณี

ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 3 วันทำการ

สถานที่ติดต่อ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีไม่มีที่ว่าง หรือชำรุด

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. แบบฟอร์ม ตม.20
 2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ฉบับเดิม
 4. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์ (ต่ออายุเรียบร้อย ติดรูปถ่ายไม่เกิน 5 ปี และที่อยู่ในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตรงกับทะเบียนบ้าน)
 5. ทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน (ต้นฉบับ) พร้อมสำเนา 1 ชุด หน้าเลขที่บ้าน และหน้าชื่อคนต่างด้าวที่ยื่นคำร้อง
 6. ใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนาหน้าแรก และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 7. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)
 8. ค่าธรรมเนียม  1,900 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 2 วันทำการ

สถานที่ติดต่อ

ในเขตกรุงเทพฯ : กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ต่างจังหวัด : ติดต่อ ตม.ในพื้นที่จังหวัดนั้น หรือ ตม.พื้นที่ใกล้เคียง (กรณีไม่มี ตม.จังหวัดตั้งอยู่)

การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหาย

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. แบบฟอร์ม ตม.20
 2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
 3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์ (ต่ออายุเรียบร้อย ติดรูปถ่ายไม่เกิน 5 ปี และที่อยู่ในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตรงกับทะเบียนบ้าน)
 4. ทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน (ต้นฉบับ) พร้อมสำเนา หน้าเลขที่บ้าน และหน้าชื่อคนต่างด้าวที่ยื่นคำร้อง
 5. ใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนาหน้าแรก และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 6. ใบแจ้งความ (กรณีหายในประเทศ)
 7. บัตรประจำตัวประชาชน (พยาน) พร้อมสำเนา
 8. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)
 9. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : ไม่เกิน 6 วันทำการ

สถานที่ติดต่อ

ในเขตกรุงเทพฯ : กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ต่างจังหวัด : ติดต่อ ตม.ในพื้นที่จังหวัดนั้น หรือ ตม.พื้นที่ใกล้เคียง (กรณีไม่มี ตม.จังหวัดตั้งอยู่)

การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. แบบฟอร์ม ตม.13
 2. หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 4. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์ (ต่ออายุเรียบร้อย)
 5. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 6. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 140 นาที

สถานที่ติดต่อ

ในเขตกรุงเทพฯ : กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ต่างจังหวัด : ติดต่อ ตม.ในพื้นที่จังหวัดนั้น หรือ ตม.พื้นที่ใกล้เคียง (กรณีไม่มี ตม.จังหวัดตั้งอยู่)

การขอถอนสลักหลังหลังแจ้งออกและกลับเข้ามาอีก

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
 2. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์ (ต่ออายุเรียบร้อย ติดรูปถ่ายไม่เกิน 5 ปี และที่อยู่ในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตรงกับทะเบียนบ้าน)
 4. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)

ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 2 วันทำการ

สถานที่ติดต่อ

ในเขตกรุงเทพฯ : กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ต่างจังหวัด : ติดต่อ ตม.ในพื้นที่จังหวัดนั้น หรือ ตม.พื้นที่ใกล้เคียง (กรณีไม่มี ตม.จังหวัดตั้งอยู่)

การขอรับการตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (non-quota immigrant visa)

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. แบบฟอร์ม ตม.22
 2. หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 4. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์ (ต่ออายุเรียบร้อย)
 5. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 6. ค่าธรรมเนียม
  – สำหรับการเดินทางหนึ่งครั้ง (SINGLE)  1,900 บาท
  – สำหรับการเดินทางมากกว่าหนึ่งครั้ง (MULTIPLE)  3,800 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 140 นาที

สถานที่ติดต่อ

ในเขตกรุงเทพฯ : กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ต่างจังหวัด : ติดต่อ ตม.ในพื้นที่จังหวัดนั้น หรือ ตม.พื้นที่ใกล้เคียง (กรณีไม่มี ตม.จังหวัดตั้งอยู่)

การขอตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. ใบนัดรายงานตัวจากสนามบิน (ถ้ามี)
 2. แบบฟอร์ม ตม.22
 3. หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
 4. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 5. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์ (ต่ออายุเรียบร้อย)
 6. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
 7. ค่าธรรมเนียม
  – สำหรับการเดินทางหนึ่งครั้ง (SINGLE)  1,900 บาท
  – สำหรับการเดินทางมากกว่าหนึ่งครั้ง (MULTIPLE)  3,800 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 12 วัน

สถานที่ติดต่อ

ในเขตกรุงเทพฯ : กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ต่างจังหวัด : ติดต่อ ตม.ในพื้นที่จังหวัดนั้น หรือ ตม.พื้นที่ใกล้เคียง (กรณีไม่มี ตม.จังหวัดตั้งอยู่)

การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายการต่างๆ ในใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
 2. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์ (ต่ออายุเรียบร้อย)
 4. ทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน (ต้นฉบับ) พร้อมสำเนา หน้าเลขที่บ้าน และหน้าชื่อคนต่างด้าวที่ยื่นคำร้อง
 5. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 5 วันทำการ

สถานที่ติดต่อ

ในเขตกรุงเทพฯ : กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ต่างจังหวัด : ติดต่อ ตม.ในพื้นที่จังหวัดนั้น หรือ ตม.พื้นที่ใกล้เคียง (กรณีไม่มี ตม.จังหวัดตั้งอยู่)