พรบ.ที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ รายการ เปิด
1  พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 คลิก
2 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 (มาตรา 24,25) คลิก
3 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514  (มาตรา 69) คลิก
4 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 (มาตรา 45) คลิก
5 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 คลิก
6 พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 คลิก