ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

ขอรับและเปลี่ยนประเภทการลงตรา

(update : 2567 : [3], [14,], [17], [22])

 

1. เพื่อทำงานในบริษัท, หจก. (รหัส B)


2. เพื่อเป็นอาจารย์ (รหัส B)


3. เพื่อศึกษา (รหัส ED)


4. เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท หรือ หจก. (รหัส O)


5. เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครู / อาจารย์ในราชอาณาจักร (รหัส O)


6. (กรณีสมรส) เพื่อให้ หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (รหัส O)


7. เพื่อให้ หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย (บุตรสัญชาติไทย) (รหัส O)


8. เพื่อให้ หรือรับความอุปการะจากบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (รหัส O)


9. เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย อายุ 50 ปี (รหัส O)


10. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในรัฐวิสาหกิจ องค์การกุศลสาธารณะ องค์กรเอกชนระหว่างประเทศ สมาคมหอการค้าระหว่างประเทศสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิ (รหัส O)


11. เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา (รหัส O)


12. เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาหรือปฏิบัติศาสนกิจ (รหัส R)


13. เพื่อการศึกษาของพระสงฆ์ (รหัส ED)


14. เพื่อการลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท (รหัส B)


15. เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล/ ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ/ ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน/ การศึกษา/ การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์/ ผู้เชี่ยวชาญ ในประเทศไทย (รหัส O)


16. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รหัส F)


17. เพื่อปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน (รหัส M)


18. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ (นักวิจัย)(รหัส RS)


19. เพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพ (รหัส B)


20. เพื่อพำนักระยะยาวเป็นกรณีพิเศษ NON “ O – X ” มีอายุการตรวจลงตราคราวละ 5 ปี


21. รายการเอกสารประกอบคำขอสำหรับบุคคลต่างด้าวที่มีวิธีพิจารณาเป็นพิเศษ


22. รายการเอกสารประกอบคำขอสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 18 ประเภท และวิสาหกิจเริ่มต้น (รหัส B)