วิสัยทัศน์ สตม.

วิสัยทัศน์ (VISIONS)

เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการคนเข้าเมืองทั้งระบบ (Strengthening the Thai Immigration Systems)

S :  Satisfaction :  คนต่างด้าว

T :  Trust :  ประชาชน

I :  International Standard :  หน่วยงาน

S :  Security :  ประเทศ

พันธกิจ (MISSIONS)

  1. ปรับทัศนคติ (Mindset) ในการปฏิบัติงาน
  2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพ
  3. ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศงานตรวจคนเข้าเมือง
  4. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ในทุกสายงาน

ค่านิยมหลัก (CORE VALUE)

“Prompt Action” ทำทันที