งานขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-entry Permit)

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหากเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นอันสิ้นสุด แต่หากก่อนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง จะสามารถอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้เท่าระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่

วิธีการแจ้ง

ยื่นโดยวิธีการปกติ

 1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมเงินค่าธรรมเนียม
 2. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

ยื่นโดยวิธีจองคิวผ่านอินเตอร์เน็ต (Re-entry Permit Queue Online)

 • บริการเฉพาะที่ทำการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้น
 • เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (RE-ENTRY PERMIT) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จึงเปิดให้บริการจองคิวผ่านทางเว็บไซต์ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นไว้ล่วงหน้า
 • เมื่อถึงเวลากำหนดนัดหมาย ให้ผู้ใช้บริการนำหนังสือเดินทางมาประทับตราอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม โดยระบบจะพิมพ์แบบคำขอ ตม.8 พร้อมถ่ายภาพ โดยให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียวกัน (ONE STOP SERVICE) ในเวลาไม่เกิน 5 นาที ภายใต้เงื่อนไขเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง

 

ขั้นตอนการจองคิวผ่านอินเตอร์เน็ต มีดังนี้

1. เข้าสู่ระบบการจองคิวผ่านอินเตอร์เน็ต บนเว็บไซต์ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 โดยเลือกแบนเนอร์ Book Appointment to Apply for Re-entry Permit into the Kingdom ในหน้าบริการออนไลน์
2. กรอกข้อมูลในระบบ
3. กำหนดวันเวลาจองคิวรับบริการ
4. รับรหัสการจองคิว
5. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตามวันเวลานัดหมาย

หมายเหตุ : จองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. แบบคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. (ไม่เกิน 6 เดือน)
  • คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตม. 8
 3. สำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง อย่างละ 1 ฉบับ ดังต่อไปนี้
  • หน้าข้อมูลบุคคล
  • หน้าวันหมดอายุหนังสือเดินทาง
  • หน้าแก้ไขข้อมูลบุคคล (ถ้ามี)
  • หน้าตราประทับอนุญาตเข้าราชอาณาจักรครั้งล่าสุด
  • หน้าตราประทับอนุญาตการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (ถ้ามี)
 4. บัตรขาออก (ตม.6) และสำเนา 1 ฉบับ
 5. เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ (กรณีปรากฏเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร)
 6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาต 1,000 บาท สำหรับหนึ่งครั้ง และ 3,800 บาท สำหรับเกินกว่าหนึ่งครั้ง

สถานที่ยื่นคำร้อง

สำหรับคนต่างด้าวที่พักอาศัยหรือประกอบกิจการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ยื่นที่ : กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ชั้น 2 อาคารบี (ด้านทิศใต้) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

สำหรับแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่พำนักอาศัยและทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

ยื่นที่
1) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ
2) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
3) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาดอนเมือง

สำหรับคนต่างด้าวตามกฎหมายพิเศษ คือ กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยื่นที่
กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี (ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน) ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำหรับบริการการจองคิวผ่านอินเตอร์เน็ต

ให้บริการเฉพาะที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้น