งานขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-entry Permit)

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหากเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นอันสิ้นสุด แต่หากก่อนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง จะสามารถอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้เท่าระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่

วิธีการแจ้ง

 1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมเงินค่าธรรมเนียม
 2. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. แบบคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. (ไม่เกิน 6 เดือน)
  • คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตม. 8
 3. สำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง อย่างละ 1 ฉบับ ดังต่อไปนี้
  • หน้าข้อมูลบุคคล
  • หน้าวันหมดอายุหนังสือเดินทาง
  • หน้าแก้ไขข้อมูลบุคคล (ถ้ามี)
  • หน้าตราประทับอนุญาตเข้าราชอาณาจักรครั้งล่าสุด
  • หน้าตราประทับอนุญาตการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (ถ้ามี)
 4. บัตรขาออก (ตม.6) และสำเนา 1 ฉบับ
 5. เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ (กรณีปรากฏเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร)
 6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาต 1,000 บาท สำหรับหนึ่งครั้ง (Single) และ 3,800 บาท สำหรับเกินกว่าหนึ่งครั้ง (Multiple)

สถานที่ยื่นคำร้อง

สำหรับคนต่างด้าวที่พักอาศัยหรือประกอบกิจการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ยื่นที่ : กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ชั้น 2 อาคารบี (ด้านทิศใต้) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

สำหรับแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่พำนักอาศัยและทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

ยื่นที่
1) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ
2) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
3) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาดอนเมือง

สำหรับคนต่างด้าวตามกฎหมายพิเศษ คือ กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยื่นที่
กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี (ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน) ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

หรือยื่นที่ ด่าน ตม. ประจำท่าอากาศยาน ณ วันที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร