ค่าธรรมเนียม

คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ต่อวีซ่า)

 • ครั้งละ 1,900 บาท

คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit)

 • คนหนึ่งใช้ได้ครั้งเดียว (Single Entry) 1,000 บาท
 • คนหนึ่งใช้ได้หลายครั้งภายในระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ (Multiple Entry) 3,800 บาท

การตรวจลงตรา

 • ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร(Transit Visa) ครั้งละ 800 บาท
 • ประเภทนักท่องเที่ยว ครั้งละ 1,000 บาท
 • ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
  – ใช้ได้ครั้งเดียว  2,000 บาท
  – ใช้ได้หลายครั้งภายในหนึ่งปี  5,000 บาท
  – ใช้ได้หลายครั้งภายใน 3 ปีสำหรับบุคคลซึ่งมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบธุรกิจ  5,000 บาท
 • ประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (Immigrant Visa) ครั้งละ  1,900 บาท
 • ประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (การตรวจลงตราคนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ Non-Quota Immigrant Visa)
  – ใช้ครั้งเดียว  1,900 บาท
  – ใช้ได้หลายครั้งในหนึ่งปี  3,800 บาท

ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15)

 • กรณีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อน พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ กำหนด ฉบับละ 19,000 บาท

ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)

 • กรณีเพื่อการลงทุนรวมทั้งการลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ฉบับละ 191,400 บาท
 • กรณีเพื่อการทำงานหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ฉบับละ 191,400 บาท
 • กรณีสมรสกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ฉบับละ 95,700 บาท
 • กรณีเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อให้การอุปการะบุตรผู้มีสัญชาติไทย ฉบับละ 191,400 บาท
 • กรณีเป็นคู่สมรสของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ฉบับละ 95,700 บาท
 • กรณีเป็นบุตรของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้วหรือเป็นบุตรของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
  – ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ฉบับละ 95,700 บาท
  – บรรลุนิติภาวะแล้ว ฉบับละ 191,400 บาท
 • กรณีขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม(นอกโควต้า) ฉบับละ 95,700 บาท

ใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17)

 • กรณีชำรุด หรือสูญหาย หรือหมดหน้าประทับตรา ฉบับละ 1,900 บาท

การทำหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (Endorsement)

 • ฉบับละ 1,900 บาท

การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว
ซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี  (NON-QUOTA IMMIGRANT VISA)

 • ใช้ครั้งเดียว ฉบับละ 1,900 บาท
 • ใช้ได้หลายครั้งภายในหนึ่งปี 3,800 บาท

อุทธรณ์ตามมาตรา 22

 • (กรณีตรวจพบว่ามีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้าม) คนละ 1,900 บาท

อุทธรณ์ตามมาตรา 36

 • (กรณีถูกเพิกถอนการอนุญาต) คนละ 1,900 บาท

คำขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

 • คนละ 7,600 บาท

คำขอเพื่อพิสูจน์สัญชาติ

 • คนละ 800 บาท

หมายเหตุ

– กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามในประราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 120 ตอน 59 ก. วันที่ 27 มิถุนายน 2546 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2546)

– คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 116/2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้ามาพำนักระยะยาว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (Non-O-X)

จะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในทุกกรณี