การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (สำหรับแรงงานต่างด้าว)

การจัดเรียงเอกสารการต่อวีซ่า (VISA) แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ NON L-A

 

ลำดับ

รายการ

หมายเหตุ

1

แบบฟอร์ม ตม.7 (กรอกรายละเอียดทั้งหมดพร้อมติดรูปถ่ายคนต่างด้าว ขนาด 4 x 6 ซม.)

แบบ ตม.7

2

สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ยังไม่หมดอายุ) / ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว / ใบรับคำร้อง + ใบเสร็จรับเงินจากกรมการจัดหางาน คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ
หรือลายนิ้วหัวแม่มือขวา เพื่อรับรองสำเนา

3

หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาทุกหน้าที่มีตราประทับ + สำเนาบัตรขาออก ตม.6 (ถ้ามี)

คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ
หรือลายนิ้วหัวแม่มือขวา เพื่อรับรองสำเนา

4

เอกสารนายจ้าง

  • นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง
  • นายจ้างเป็นนิติบุคคล : หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) + สำเนาบัตรประชาชน + สำนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการที่มีอำนาจในการลงนาม

นายจ้างลงลายมือชื่อ
เพื่อรับรองสำเนา

5

หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท + สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา

ใบมอบอำนาจ

6

ค่าธรรมเนียม 500 บาท (มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.66 ถึงวันที่ 10 พ.ย.70 รวมระยะเวลา 4 ปี)

7

หนังสือรับทราบแนวทางปฏิบัติการห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร กรณีคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดเป็นระยะเวลานาน (เฉพาะกลุ่ม MOU) หนังสือรับทราบฯ

การจัดเรียงเอกสารการย้ายตราประทับลงหนังสือเดินทางเล่มใหม่

(TRANSFER STAMPS TO NEW PASSPORT)

ลำดับ

รายการ

หมายเหตุ

1

แบบฟอร์มย้ายตราประทับลงหนังสือเดินทางเล่มใหม่

Download

2

หนังสือเดินทาง (เล่มเก่า) และหนังสือเดินทาง (เล่มใหม่)

3

สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ (เล่มเก่า + เล่มใหม่)

คนต่างด้าว
รับรองสำเนาถูกต้อง

4

สำเนาใบอนุญาตทำงาน / ใบรับคำขอ + ใบเสร็จรับเงินจาก สนง.จัดหางานพื้นที่

คนต่างด้าว
รับรองสำเนาถูกต้อง

5

เอกสารของนายจ้าง
5.1 นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา
• สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง
5.2 นายจ้างเป็นนิติบุคคล
• หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) + สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้จัดการ

นายจ้าง
รับรองสำเนาถูกต้อง

6

เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
6.1 สำเนาหนังสือรับแจ้งความจากสถานีตำรวจ (กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย)
6.2 หนังสือรับรองจากสถานทูตฯ (กรณีชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ในหนังสือเดินทางไม่ตรงกัน)

คนต่างด้าว
รับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : คนต่างต้องด้าวมาดำเนินการด้วยตนเอง พร้อมนายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจจากนายจ้าง โดยให้จองคิวออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1