ผู้บังคับบัญชา

IMM_1
พล.ต.ต.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

พ.ต.อ.คธาธร คำเที่ยง
รอง ผบก.ตม.1
พ.ต.อ.ปฏิญญา จีรชนาสิน
รอง ผบก.ตม.1
พ.ต.อ.ภาสกร รัตนปนัดดา
รอง ผบก.ตม.1
พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ อุตสาหะ
รอง ผบก.ตม.1

ผู้กำกับการ

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ธัญดา เลาห์ทวี
ผกก.ฝอ.บก.ตม.1
พ.ต.อ.หญิง พริมรตา อินทร์ถมยา
ผกก.1 บก.ตม.1
ว่าที่ พ.ต.อ.พิทักษ์พงษ์ เจริญกุล
ผกก.2 บก.ตม.1
ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง พรชนก เพชรกาฬ
ผกก.3 บก.ตม.1
ว่าที่ พ.ต.อ.กาจภณ ปฐมัง
ผกก.สืบสวน บก.ตม.1