สำหรับแรงงาน 4 สัญชาติ (กัมพูชา, ลาว, เมียนมา และเวียดนาม)

งานรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

สำหรับแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ในเขตกรุงเทพมหานคร

ข้อกำหนด

 1. คนต่างด้าวสามารถรายงานตัวเพื่อแจ้งที่พักอาศัยได้ก่อน 15 วัน หรือหลังครบกำหนดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันครบกำหนดในใบรับแจ้ง
 2. การรายงานตัวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
  2.1) ต้องส่งเอกสารก่อนวันครบกำหนดที่ระบุไว้ในใบรับแจ้ง ล่วงหน้า 15 วัน
  2.2) เฉพาะคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตและแจ้งที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
 1. การมอบหมายบุคคลอื่นมารายงานตัวเพื่อแจ้งที่พักอาศัยนั้น ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว บก.ตม.1 ขอความร่วมมือดำเนินการวันละไม่เกิน 5 คน ต่อ 1 ผู้รับมอบ
 2. หากคนต่างด้าวไปรายงานตัวนอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการรายงานตัวครั้งต่อไปให้คนต่างด้าวมาดำเนินการด้วยตนเองที่ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว บก.ตม.1
 3. กรณีรายงานตัวเกินกำหนด
  5.1) คนต่างด้าวจะต้องมารายงานตัวด้วยตนเองและเสียค่าปรับ จำนวน 2,000 บาท หากคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวไม่ว่ากรณีใดๆ คนต่างด้าวรายนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 5,000 บาท และปรับอีกอีกไม่เกินวันละ 200 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 76 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
  5.2) ไม่สามารถมอบหมายบุคคลอื่นมารายงานตัวแทนหรือส่งเอกสารรายงานตัวทางไปรษณีย์ได้
 1. กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว
  ให้มารายงานตัวเพื่อแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
  ครั้งสุดท้าย
 2. การรายงานตัวเพื่อแจ้งที่อาศัยกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน มิใช่เป็นการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นกรณีรายงานตัวเกินกำหนด

วิธีการแจ้ง

 1. คนต่างด้าวมารายงานตัวด้วยตนเอง
 2. มอบหมายผู้อื่นนำหนังสือไปรายงานตัวแทน
 3. รายงานตัวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

     ** ไม่มีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ **

กรณีที่ 1 : คนต่างด้าวมารายงานตัวด้วยตนเอง

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)
 2. แบบ ตม.47 พร้อมใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (ฉบับจริง)
 3. ใบอนุญาตทำงาน ที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)

กรณีที่ 2 : มอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปรายงานตัว แทน

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)
 2. แบบ ตม.47 พร้อมใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (ฉบับจริง)
 3. ใบอนุญาตทำงาน ที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)
 4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท โดยระบุว่ามารายงานตัวให้คนต่างด้าวรายนั้นๆ (ฉบับจริง)
 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

สถานที่รับแจ้ง (กรณีเดินทางไปแจ้งที่ศูนย์บริการ)

 1. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 5A โทร: 02-530-4535  แผนที่
 2. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสะพานใหม่ (ดอนเมือง) โทร: 02-147-5644  แผนที่ 
 3. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราษฎร์บูรณะ โทร: 02-408-5602  แผนที่ 

กรณีที่ 3: รายงานตัวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เอกสารที่ต้องใช้

  1. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ
  2. สำเนาบัตร ตม.6 (หน้า – หลัง)
  3. แบบ ตม.47 พร้อมใบรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน ฉบับจริง (ใบนัดครั้งล่าสุด) + เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน ที่ยังไม่หมดอายุ
  5. ซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์ 15 บาท พร้อมจ่าหน้าซองถึงนายจ้างหรือคนต่างด้าว เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งใบนัดครั้งต่อไปพร้อมกับแบบฟอร์ม ตม.47 ไปให้ท่าน เพื่อใช้แจ้งในครั้งถัดไป

  นำเอกสารตามข้อ 1-5 ใส่ซองและจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยส่งก่อนวันครบกำหนดการแจ้ง (ตามใบนัด) 15 วัน และส่งมาที่

  *** ที่อยู่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ***

  งานแรงงานต่างด้าว (รายงานตัว 90 วัน)

  กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 

  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี

  120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

  *********************************

  ให้เก็บหลักฐานการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อยืนยัน
  เฉพาะแรงงานต่างด้าว (NON L-A) ที่ทำงานและพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น

  *********************************