ดาวน์โหลดเอกสาร

 
ลำดับ
รายการ กลุ่ม ประเภท
ดาวน์โหลด
1. แบบฟอร์มใบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา (ตม.88) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์มใบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา สำหรับคนจีน (ตม.88) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์มคำของบประมาณปี 2559 ทั่วไป  xls  -
4. แบบฟอร์มคำของบลงทุนฯ ประจำปีงบ 2559 ก1 ก2 ทั่วไป  xls  -
5. แบบฟอร์มด่านและหน่วยงาน ทั่วไป  xls  -
6. หนังสือสำคัญประจำตัวผู้ควบคุมพาหนะและคนประจำพาหนะ (ตม.1) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
7. รายการเกี่ยวกับพาหนะ (ตม.2) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
8. รายการเกี่ยวกับพาหนะ (ตม.2/1) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
9. บัญชีคนโดยสาร (ตม.3) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
10. บัญชีคนโดยสาร (ตม.3/1) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
11. บัญชีคนประจำพาหนะ (ตม.4) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
12. บัญชีคนประจำพาหนะ (ตม.4/1) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
13. การแจ้งเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนคนประจำพาหนะ (ตม.5) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
14. คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
15. คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
16. คำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม.9) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
17. คำขอพิสูจน์สัญชาติ (ตม.10) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
18. อุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร (ตม.11) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
19. อุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (ตม.12) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
20. คำขอหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (ตม.13) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
21. คำขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ตม.14) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
22. คำร้องขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.18) ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
23. คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต(ตม.20) ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
24. คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.20) ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
25. คำขอตรวจลงตราประทับคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (ตม.22) ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
26. คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระหว่างขอมีถิ่นที่อยู่ (ตม.25) ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
27. แบบการแจ้งย้ายสถานที่พักอาศัยและเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน 24 ชั่วโมงของบุคคลต่างด้าว (ตม.28) ทั่วไป  doc  -
28. แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม.30) ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
29. แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว (ตม.47) ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
30. คำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ตม.86) ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
31. คำขอรับการตรวจลงตรา (ตม.87) ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
32. แบบแจ้งพาสปอร์ตสูญหายหรือถูกขโมย ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
33. แบบแจ้งเปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่ ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
34. คำขอให้ย้ายตราประทับลงหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
35. แบบแจ้งคนต่างด้าวทำงานในมูลนิธิ/สมาคม/องค์กรสาธารณกุศล ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
36. แบบขอหนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัยในประเทศ ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
37. แบบขอย้ายตราประทับลงในหนังสือเดินทางใหม่สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่ ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
38. แบบบันทึกข้อมูลบุคคลสำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่ ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
39. ใบรับรองแพทย์สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่ ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
40. แบบขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยโดยระบบอินเตอร์เน็ต ทั่วไป  doc  ดาวน์โหลด
41. แบบหนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (สตม.1) ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
42. แบบหนังสือรับทราบเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร (สตม.2) ทั่วไป  pdf  -
43. ตัวอย่างหนังสือชี้แจงเหตุหลและความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
44. แบบรายงานสถิติการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ทั่วไป  xls  ดาวน์โหลด
45. แบบรายงานสถิติการขอรับการตรวจลงตรา ทั่วไป  xls  ดาวน์โหลด
46. แบบรายงานการจับกุมบุคคลที่กระทำผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ทั่วไป  xls  ดาวน์โหลด
47. แบบรายงานสถิติการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร ทั่วไป  xls  ดาวน์โหลด
48. แบบรายงานสถิติการใช้บัตรผ่านแดนเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร ณ ด่าน ตม.ติดมาเลเซีย ทั่วไป  xls  ดาวน์โหลด
49. แบบสำรวจกล้องวงจรปิด CCTV IP camera ทั่วไป  xls  ดาวน์โหลด
50. แบบรายงานการบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร(บัตร ตม.6) ทั่วไป  xls  ดาวน์โหลด
51. แบบรายงานสถิติ ทั่วไป  xls -
52. แบบบันทึกข้อมูล Non LA สำหรับแรงงานต่างด้าวเวียดนาม ทั่วไป  xls  ดาวน์โหลด
53. แบบฟอร์มการแจ้งไม่เข้าพักอาศัยตามที่ระบุไว้ในบัตรขาเข้าของบุคคลต่างด้าว ตม.27 ทั่วไป  pdf  ดาวน์โหลด
54. คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูล Biometrics (ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) ของบุคคลต้องห้ามและบุคคลเฝ้าระวัง และ/หรือ ข้อมูลหมายจับคนร้ายข้ามชาติ Biometrics Blacklist System : BBS ทั่วไป  pdf -
55. แนวทางการปฎิบัติสำหรับด่านทั่วประเทศ ในการปรับปรุงข้อมูลบุคคลต้องห้ามและบุคคลเฝ้าระวัง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย Biometrics ทั่วไป  pdf -
 
ลำดับ รายการ ประเภท วันที่ ประเภท
ดาวน์โหลด
1. คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 237/2557 เรื่อง ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
2. คำสั่ง ตร.ที่ 176/2557 ลง 21 ก.ค.2557 เรื่อง การตรวจลงตรา และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (เพิ่มเติม) โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.2557 - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
3. คำสั่ง ตร.ที่ 139/2557 ลง 7 ก.ค.2557 เรื่อง การมอบอำนาจในการพิจารณาคนต่างด้าวขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.2557 - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
4. คำสั่ง ตร.ที่ 138/2557 ลง 7 ก.ค.2557 เรื่อง รายการเอกสารประกอบการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.2557 - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
5. ODER OF THE IMMIGRATION BUREAU NO. 138/2557 Subject: Supporting documents for Consideration of an Alien's Application for a Temporary Stay in the Kingdom of Thailand - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
6. คำสั่ง ตร.ที่ 327/2557 ลง 30 มิ.ย.2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.2557 - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
7. หนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ 0028.171/2076 ลง 25 มิ.ย.2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการตรวจอนุญาตคนชาติของประเทศที่ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
8. คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 79/2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวได้รับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่ตรงตามประเภทการตรวจลงตราหรือการยกเว้นการตรวจลงตรา - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
9. คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 78/2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีบุคคลเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองแต่ไม่ผ่านการตรวจอนุญาต(หลุดตรวจ) จากพนักงานเจ้าหน้าที่ - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
10. คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 77/2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวสูญหาย ชำรุด หมดอายุ หรือเปลี่ยนสัญชาติไปจากเดิม - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
11. คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 61/2557 เรื่อง ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
12. ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการขอพิสูจน์สัญชาติ พ.ศ.2557 - 15 ก.พ. 2560  PDF  ดาวน์โหลด
13. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 13 ประวัติ พ.ศ. 2556 - 15 ก.พ. 2560  -
14. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 24 บัตร พ.ศ. 2555 - 15 ก.พ. 2560  PDF  ดาวน์โหลด
15. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 25 หน้าที่เวรยามหมู่ตรวจท้องที่และกองรักษาการณ์ (ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2555 - 15 ก.พ. 2560  PDF  ดาวน์โหลด
16. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 27 อาณัติสัญญาณ พ.ศ. 2555 - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
17. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 30 การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2556 - 15 ก.พ. 2560  PDF  ดาวน์โหลด
18. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 31 การรักษาความสะอาดสถานที่ราชการและการเข้าพักอาศัย - 15 ก.พ. 2560  PDF  ดาวน์โหลด
19. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ. 2556 - 15 ก.พ. 2560  zip  ดาวน์โหลด
20. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 57 ลักษณะเบ็ดเตล็ด บทที่ 41 การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจในวาระที่เกษียณอายุราชการ - 15 ก.พ. 2560  PDF  ดาวน์โหลด
21. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 21 การลาของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2555 - 15 ก.พ. 2560  PDF  ดาวน์โหลด
22. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 - 15 ก.พ. 2560  PDF  ดาวน์โหลด
23. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 777 / 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าว ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
24. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน พ.ศ. 2551 - 15 ก.พ. 2560  -
25. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 607/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวซึ่งอยู่ในฐานะตามมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
26. ข้อกำหนดคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ที่ 1/2549 เรื่อง กำหนดระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวบางจำพวกเป็นกรณีพิเศษฯ - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
27. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 608/2549 เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับการยกเว้น การตรวจลงตรา เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
28. การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
29. มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ - 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
30. ระเบียบและมาตรการปฏิบัติในการรับตัว ควบคุม ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องกักต่างด้าว - 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
31. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 - 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
32. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2544 - 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
33. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ - 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
34. การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ - 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
35. ตรวจสอบคำนวณเงินกรณีข้าราชการได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยโดยได้รับทุน - 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
36. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ - 15 ก.พ. 2560  -
37. การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ - 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
38. การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ - 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
39. การมอบอำนาจอนุมัติหลักสูตร - 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
40. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ - 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
41. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอเรื่องขออนุมัติหรือขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ - 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
42. การส่งรายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม / สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ - 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
43. การมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมหรือร่วมงานพิธีการต่าง ๆ - 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
44. การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2547 - 15 ก.พ. 2560  -
45. การดำเนินการเพื่อการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย - 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
46. การสอนพิเศษ บรรยาย อภิปราย และดูงานหรือเยี่ยมชมกิจการ ตร. - 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
47. การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ หรือขออนุญาตใช้สถานที่, อุปกรณ์, กำลังพล เพื่อถ่ายละคร หรือภาพยนตร์ - 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
48. ค่าธรรมเนียมในการให้บริการแก่หน่วยราชการ - 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
49. แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการประกันตัวคนต่างด้าวที่รอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร - 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
50. ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติธรรมถือเป็นวันปฏิบัติราชการ - 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
51. หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดูงานหรือเยี่ยมชมกิจการของกรมตำรวจ - 15 ก.พ. 2560  doc  ดาวน์โหลด
52. แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
53. การเชื่อมโรงระบบ e-Gp ระยะที่ 2 - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
54. การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
55. การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็ทรอนิกส์ - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
56. การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
57. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อน พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ประกาศใช้ - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
58. ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ฯ - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
59. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - 15 ก.พ. 2560  -
60. หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับพัสดุฯ - 15 ก.พ. 2560  pdf  ดาวน์โหลด
61. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาพํานักระยะยาว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - 23 มิ.ย. 2560  PDF  ดาวน์โหลด