ประชาสัมพันธ์เปิดให้จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics Collection) สำหรับแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เปิดให้จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics Collection) สำหรับแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565  

แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565  ให้มาดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics Collection)  กับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1  ซึ่งเปิดให้บริการ ณ ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ ชั้น T 

  • ⏰ นัดหมายล่วงหน้าโดยจองคิวออนไลน์เท่านั้น ผ่านทางเว็บไซต์ shorturl.at/aeOV3 หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในภาพ
  • คู่มือการจองคิวออนไลน์ : shorturl.at/lrS25
  • เอกสารสำหรับจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล : shorturl.at/fvxEN

🔖 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566