เปิดศูนย์บริการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

 

เปิดศูนย์บริการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

 

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1  เปิดศูนย์บริการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, ลาว และเมียนมา) เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ณ  ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ บริเวณ ชั้น T   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565   

ตาม มติ ครม.เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 กำหนดให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมจัดหางานในพื้นที่ และออกใบรับคำขออนุญาตทำงาน (บ.ต.50) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ที่ศูนย์บริการตรวจคนเข้าเมือง โดยดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นั้น

หลังจากคนต่างด้าวได้รับหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ ให้มาดำเนินการยื่นขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ต่อไป

โดยเจ้าหน้าที่ ตม. จะประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อทำงานต่อไปได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา ดังนี้

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่
 2. กรอกคำร้องให้ถูกต้องพร้อมเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้
  • หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา
  • สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (บต.50)
  • คำร้องขอรับการตรวจลงตรา
  • ติดรูปถ่าย (4×6 ซม.)
  • สำเนาบัตรขาเข้าและออก (ตม.6)
  • ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 2,000 บาท/คน
 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อมูล ออกใบเสร็จ พร้อมกับประทับตราวีซ่า
 2. รับหนังสือเดินทางคืน